بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان

2 دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان ، گروه ترویج و ارتباطات و توسعه روستایی

چکیده

مسکن و شرایط آن عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی و تمایز بین افراد، گروه‌ها و نواحی قلمداد می‌شود، مبحث مسکن روستایی به طور خاص از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. در همین راستا، یکی از این برنامه‌ها ارائه تسهیلات در جهت مقاوم‌سازی و ارتقای کیفی مساکن روستایی در قالب طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر این است که طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی تا چه میزان توانسته است در بهبود کیفیت زندگی روستاییان نقش داشته باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی، همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای spss20,Amose استفاده گردید، جامعه آماری تحقیق حاضر 71353 خانوار روستایی شهرستان ارومیه می‌باشد، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه‌ها 265 خانوار محاسبه گردید، نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که میان اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به طوری که اجرای این طرح 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی میان روستاییان شهرستان ارومیه را تبیین می‌کند و از لحاظ سطح بندی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 9/64 درصد پاسخگویان اثرات طرح را متوسط ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها