بررسی میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در سال‌های 1391 الی 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست-آلودگی هوا

چکیده

رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی امروزه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر تبدیل شده است. مواجه انسان‌ها‌ با انواع آلودگی‌ها به‌ویژه آلودگی هوا، سلامت انسان و سایر موجودات را در برخی شهرها به خطر انداخته است. در این تحقیق میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در ساال‌های 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلاینده منو اکسید کربن در سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته و بیشترین میزان این آلاینده در فروردین ماه سال 92 مشاهده می‌شود. میزان آلاینده ازن در سال 95 در اکثر ماه‌ها روند افزایشی نسبت به سال 94 ، میزان آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94، میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون در نیمه دوم سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94 و میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون دراکثر ماه‌های سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته است. میزان آلاینده منواکسید کربن در سال 95 در اکثر ایستگاه‌ها کمتر از سال 94 بوده، میزان آلاینده ازن در سال 95 به غیر از ایستگاه سوهانک نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. متوسط غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون و 5/2 میکرون در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد کشور نشان می‌دهد، تمامی ایستگاه‌ها در وضعیت نامطلوب و بالاتر از حد استاندارد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها