مقایسه میزان جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر روی در دو گونه چنار و توت در سه منطقه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت محیط زیست شهر تهران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده

گیاهان به علت استفاده از آب، خاک و هوا، در تغییر شرایط اکولوژیکی مشارکت مهمی دارند و می توان از آنها برای پاکسازی اکوسیستم های آلوده به انواع آلاینده ها نظیر فلزات سنگین استفاده نمود. در این مطالعه میزان تجمع فلزات سنگینcd و Pb بر روی دو گونه چنار و توت و در سه منطقه ایستگاهی شهر تهران با درجه های آلودگی مختلف انجام گرفت. نتایج این مطالعه بیشترین جذب عنصر کادمیوم را در ایستگاه بلوار کشاورز توسط گونه های گیاهی و همچنین درهر سه منطقه مورد مطالعه گونه چنار توانایی بیشتری در جذب این cd را نشان داد در حالی که میانگین جذب سرب در هر سه ایستگاه مورد مطالعه پایینتر از استاندارد سالانه آمریکا بود و تفاوت غلظت سرب در ایستگاههای مختلف معنی دار نبود. اما طبق نتایج این تحقیق گونه توت جذب بیشتر فلز سنگین سرب را نسبت به گونه چنار داشته است. این مطالعه عدم همبستگی بین آلایندگی ایستگاه و میزان جذب فلزات سنگین را نشان داد ، ولی تصور می شود که گونه های گیاهی انتخاب شده توانایی تجمع و انباشت فلزات مورد مطالعه را در بخش هوایی خود دارند.

کلیدواژه‌ها