بررسی گردوغبار و پیش بینی آن در شهرهای استان خوزستان با استفاده از مدل های سری زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی ، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران

2 ایران-خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی - گروه آب و هواشناسی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی گردوغبار و پیش بینی بهترین مدل های سری زمانی برای شهرهای استان خوزستان در طی سال های 2019-2023 می باشد. روش آماری کتابخانه ای و با استفاده از داده های سالانه، هشت شهر منتخب از استان خوزستان به منظور شناسایی و پیش بینی بهترین مدل های سری زمانی با استفاده از نرم افزار های Minitab17،spss19 و Excel 2013، صورت گرفته است. برای این منظور داده های گردوغبار سالانه از هشت ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در طول دوره آماری 1990-2010 اخذ شده که با استفاده از آزمون ران تست همگنی داده های گردوغبار مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل های سری زمانی گردو غبار بررسی و بهترین مدل برای شناسایی گردوغبار برازش شده صحت و دقت مدل ها براساس آماره خطا میانگین مطلق(MAE )، درصد خطای مطلق میانگین (MAPE)، مجذور خطا ریشه دوم میانگین RMSE))، و بیز استاندارد BIAS))، تایید گردیده است. نتیجه یافته های مناسب ترین مدل های سری زمانی گردوغبار برای شهر های مسجد سلیمان و بهبهان مدل پیش بینی هلت وینترز، شهر دزفول به تنهای از مدل آریما (1،0،1) و شهرهای اهواز، رامهرمز، آغاجاری، آبادان و امیدیه دارای مدل نمو هموار ساده بدست آمده است. همچنین نتایج گردوغبار نشان داد شهر امیدیه با بیشترین اختلاف گردوغبار به 79 روز افزایش و شهر دزفول به کمترین تعداد با 9 روز می رسد. و بقیه شهر ها آبادان، آغاجاری، رامهرمز، اهواز، مسجد سلیمان و بهبهان به ترتیب 75، 45، 45، 41، 36 و 25 روز در سال می رسد.

کلیدواژه‌ها