برآورد هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج ناشی از بخش حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور - استان مازندران

چکیده

پدیده آلودگی هوا به عنوان یک اثر خارجی منفی، بر روی انسان ها، گیاهان، جانوران، مواد، محصولات کشاورزی و به طور کلی اکوسیستم ها، اثر مخرب داشته و منجر به تحمیل خسارت هایی می شود که در قالب هزینه های خارجی مورد بررسی قرار می گیرند. در این تحقیق، میزان هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج در سال 1395 برای آلاینده های PM, NOx, SO2, CO برآورده شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از رویکرد بالا به پایین میزان انتشار چهار آلاینده ذکر شده ناشی از مصرف فرآورده های نفتی شامل بنزین ، نفت گاز  و گاز مایع بخش حمل و نقل برآورده شده است. سپس هزینه های خارجی ناشی از این انتشار بر اساس قیمت های ارائه شده در مطالعه جایکا و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1381، محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای چهار آلاینده ذکر شده برای شهر کرج در سال 1395 مبلغی در حدود 725/7 هزار میلیارد ریال (براساس قیمت های ثابت 1381) می باشد. بیشترین هزینه خارجی از دیدگاه سوخت مصرفی مربوط به فرآورده نفت گاز با سهم 06/84 درصد می باشد. در این تحقیق از روش Cost Plus جهت واقعی سازی هزینه های خارجی با رویکرد نرخ ارز استفاده شده است که دراین رویکرد 127/30 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها