مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری هتی محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه فن آوری های محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه محیط زیست، دانشکده ی مناابع طبیعی و کویر شناسی،دانشگاه یزد

چکیده

امروزه آلودگی هوا در استان­های بزرگ که به علت رشد صنایع به وجود آمده است به­عنوان یکی از چالش‌های عمده درآمده است، با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین کانون­های انتشار نقطه­ای آلودگی در استان اصفهان مجتمع فولاد می­باشد. لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت و نقش مجتمع فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فولاد در کشور، ابتدا میزان انتشار آلاینده­ی CO از دودکش‌ها و فلرها تعیین و سپس نحوه پراکنش آن‌ها در منطقه شناسایی‌شده است. در این تحقیق از مدل AERMOD و CALPUFF به‌عنوان ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل انتشار CO خروجی از دودکش‌ها و فلرهای مجتمع فولاد مبارکه واقع در منطقه مبارکه­ی استان اصفهان استفاده‌شده­ است. در این مقاله ابتدا میزان انتشار CO خروجی از دودکش‌های مجتمع فولاد، به‌وسیله اندازه‌گیری میدانی در چهارفصل سال ۲۰۱۶ تعیین گردید. سپس نحوه پراکنش این آلاینده‌ها با استفاده از مدل پراکنشی AERMOD و CALPUFF در منطقه‌ای به مساحت ۵۰×۵۰ کیلومترمربعی در هریک از دو جهت x و y در دوره آماری یک‌ساله ۲۰۱۶ برای متوسط‌های زمانی ۱، ۳، ۸ و۲۴ ساعته بررسی گردید و مقادیر حاصل از اجرای مدل با نتایج اندازه­گیری­های میدانی در ۹ ایستگاه دریافت‌کننده به‌عنوان پذیرنده‌های مجزا در مدل مقایسه گردید. درمجموع با توجه به ارزیابی پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در مقایسه‌های مختلف و مطالعات آماری در این تحقیق، عملکرد کلی مدل AERMOD در این محدوده مطالعاتی برتر از مدل CALPUFF بود. ولی به‌طورکلی می‌توان عملکرد هر دو مدل را در پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ها در منطقه موردنظر قابل‌قبول دانست.

کلیدواژه‌ها