بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری شیمی، دانشیار گروه شیمی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 

تجمع فلزات سنگین سمی در زنجیره مواد غذایی، از اصلی‌ترین ناهنجاری‌های آسیب‌رساننده بر بهداشت فردی و محیطی محسوب می‌شود. ترکیبات فنلی، که امروزه در بخش‌های مختلف صنعت به صورت وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکی از این آلایند‌های آب و خاک به شمار می‌روند. موضوع پژوهش حاضر، مطالعه آزمایشگاهی کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن، جهت حذف آلاینده‌های آلی فنل از آبهای آلوده می‌باشد که در آن پس از تهیه محلول استوک فنل، پارامترهای مؤثر در عملکرد گیاه زیره به‌عنوان جاذب فنل، نظیر pH، نسبت جاذب به محلول فنل، زمان تماس و غلظت اولیه فنل مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی اندازه‌گیری‌ها، در حضور معرف 4- آمینو آنتی پیرین و پتاسیم فری سیانید، به وسیله طیف‌نگاری ماوراء بنفش انجام شده است. همچنین بررسی حذف آلاینده فنل از آب در چهار آزمایش جداگانه بر روی میوه، ریشه و خاکستر این دو انجام و شرایط بهینه برای هرکدام به‌دست آمده است. نتایج ارائه شده به صورت میانگین، حاصل تکرار کلیه آزمایشها در سه نوبت می‌باشد و طبق نتایج آن، میوه گیاه زیره در غلظت اولیه فنل 1/mg 150، در شرایط 8= pH و تماس 120 دقیقه با مقدار جاذب g 8/0 بیشترین راندمان جذب را نشان می‌دهد. در حالیکه بهترین راندمان جذب برای خاکستر آن، در غلظت اولیه فنل mg/1 200 و 6= pH در مدت تماس 120 دقیقه و حضور جاذب g11بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها