پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، تهران،ایران

4 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،آمل، ایران

چکیده

 یکی از مشکلات توسعه ی زندگی شهری و سبک زندگی نوین تولید زیاد پسماند و مدیریت این پسماندها هست. پسماندها ماده ای هستند که در محل تولید برای تولید کننده دارای کاربرد نیستند. اما می توانند در نقطه ای دیگر کاربردی باشند. یکی از روش های مدیریت پسماندها در کنار بازیافت مواد قابل بازیافت، تولید انرژی و کود از پسماند است در مقاله بعد از معرفی کمی و کیفی پسماند شهر آمل، روش تولید بیوگاز به عنوان یک روش موثر در مدیریت پسماند شهر آمل بحث شده سپس پتانسیل تولید بیوگاز از قسمت های آلی فساد پذیر زباله های آمل (که حدود 65 درصد ان را تشکیل می دهند) مورد تحلیل قرار گرفته. بیوگاز، گازی است دارای ترکیباتی عمده از متان و دی اکسید کربن. بر اساس یافته های این تحقیق شهرستان آمل به ترتیبت در صورت اجرای بیوراکتور بیهوازی برای کل پسماند شهری، استفاده از هاضم بی هوازی و استفاده از زباله سوز برای پسماند ریجکتی، به ترتیب پتانسیل نصب مولد با ظرفیت 5/13، 14 و 4/2 مگاوات انرژی را دارد که دو مورد اول مولد های CHP هستند که حدود 40 درصد راندمان الکتریکی دارند (به ترتیب 6و 2/7 مگاوات).

کلیدواژه‌ها