نظامی‌سازی و آلودگی هوا: مطالعه کشورهای قدرتمند جهان با استفاده از تحلیل‌های هم‌جمعی پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی

چکیده

 امروزه نظامی‌سازی تحت تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توسعه زیربنایی، رقابت ژئوپلیتیک و گسترش نیروهای نظامی ادامه دارد. قدرت‌های نظامی‌ با در دست داشتن تجهیزات نظامی، آزمایش بمب‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، تولید سلاح و جنگ، باعث آلودگی هوا می‌شوند. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر نظامی‌سازی بر آلودگی هوا در 25 کشور قدرتمند جهان (از نظر تجهیزات نظامی (شامل ایران)) طی دوره‌ی زمانی 2015-1995 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های پانلی و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، نظامی‌سازی تأثیر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا داشته است؛ به‌گونه‌ای که با یک‌درصد افزایش در سهم مخارج نظامی از gdp، در بلندمدت میزان انتشار گاز co2 در کشورهای مورد مطالعه بین 26/0-19/0 درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که نظامی‌سازی، تهدیدی جدی برای آلودگی هوا محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها