ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 با توجه به ارزان بودن سوخت های فسیلی در ایران، مصرف سوخت و بنزین به خصوص در بخش حمل و نقل بسیار زیاد است. این مسئله موجب اتلاف انرژی و همچنین افزایش آلودگی هوا در کشور می گردد. با توجه به اینکه بیشتر سفرهای گردشگری داخلی با استفاده از خودروهای شخصی انجام می شوند، کلانشهرهای توریستی نظیر شهر مشهد، بیشتر با مشکلات ناشی از مصرف زیاد سوخت مواجه هستند. در این تحقیق چهار راهکار جهت کاهش مصرف سوخت در کلانشهر توریستی مشهد، شامل قیمت گذاری سوخت، سهمیه بندی سوخت، عرضه سوخت جایگزین و قیمت گذاری تراکم ترافیک بررسی شده و اولویت بندی شدند. اولویت بندی این راهکارها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) انجام شد. براساس نتایج، راهکار قیمت گذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال 0/37 به عنوان مناسب ترین راهکار کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی شناخته شد. معیارهای افزایش نرخ تورم، تغییر وسیله سفر و هزینه سفر به عنوان مؤثرترین معیارهای این ارزیابی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها