بررسی توزیع زمانی و مکانی ذرات معلق در هوای شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

ندازه گیری غلظت ذرات معلق موجود در جو ب به دلیل داشتن تاثیرات سو بر سلامتی انسان، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این پژوهش ضمن معرفی سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق که برای اولین بار توسط گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه راه اندازی گردیده، به بررسی تعداد ذرات در محیط های متفاوت برحسب اندازه پرداخته شده. با استفاده از این سیستم برای تعداد ذرات معلق موجود در محدوده ی 10 الی 650 نانومتر در محیط های داخلی و خارجی با ترافیک های متفاوت، در ساعات مختلف شبانه روز و در شرایط بارش و بدون بارش اندازه گیری به عمل آمده است. محیط پرترافیک دارای بیشترین تعداد ذرات معلق در تمام محدوده ی 10 الی 650 نانومتر و به طور متوسط تعداد 1498304 ذره در هر متر مکعب و در یک روز همراه با بارش تعداد 474 ذره در هر مترکعب اندازه گیری شده است. در محیط های داخلی و خارجی (دارای ترافیک کم) نیز به ترتیب تعداد 3471 و 20409 ذره در هر متر مکعب شمارش شده است. همچنین آلودگی ناشی از دود خروجی از اگزوز اتومبیل ها نیز در محدوده ی ذرات با اندازه ی 10 الی 30 نانومتر شمارش شده است.

کلیدواژه‌ها