پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه آزاد چالوس

4 پروژه چندمنظوره جنگلهای هیرکانی

5 پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلهای هیرکانی

6 منابع طبیعی ساری

7 chalus

چکیده

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به عنوان هستة مطالعات آمایش سرزمین بوده که نقش به سزایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای دارد. انتخاب نوع و پراکنش کاربری اراضی براساس توان اکولوژیک، از اهداف اصلی مدیریتی در کاهش پیامدهای بحران‌های طبیعی است. در همین راستا پهنه‌بندی و تهیه نقشه کاربری‌های کلان در جنگل‌های شمال ایران بر پایه ارزیابی توان اکولوژیک در حوضه‌های پایلوت چهل‌چای (استان گلستان)، بلیران و دوهزار و سه هزار (استان مازندران) و فریرود و زیلکی رود (استان گیلان) انجام شد. در مطالعات پهنه‌بندی و تهیه نقشه تلاش شده است با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای سنجش توان اکولوژیک در این رویشگاه جنگلی، ضمن آشکارسازی پهنه‌های دارای تعادل برای توسعه کاربری‌های کلان شامل کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، مرتع‌داری، جنگل‌داری، سکونت‌گاه روستایی، گردشگری و حفاظت، ظرفیت‌های مکانی و قابل برنامه‌ریزی جهت استفاده چندگانه از توان‌های محیطی جنگل‌های هیرکانی، در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود از طریق تهیه ماتریس کاربری‌های ممکن برای یک محل از طریق سازگاری اکولوژیک و همچنین سنجش مزیت نسبی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) آنها، نسبت به اولویت‌بندی ‌کاربری‌ها اقدام شود.

کلیدواژه‌ها