بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی، تغییر الگوی مصرف و رشد روزافزون جمعیت منجر به تولید بیش‌ازحد زباله شده است. بدون شک، تولید انواع پسماند و زباله یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی عصر حاضر است که وضعیت بهداشت و سلامتی افراد جامعه را در معرض خطرات و زیان‌های فراوانی قرار داده است. دراین‌بین، مدیریت پسماند و تفکیک زباله می‌تواند از آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی آن بکاهد و سبب ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان مشارکت دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک زباله از مبدأ انجام شد. جامعه آماری موردنظر، کلیه دانشجو معلمان این مرکز بودند که ازاین‌بین، تعداد 263 دانشجو، پرسش‌نامه مربوط به نظرسنجی طرح تفکیک زباله از مبدأ را پر نمودند. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. درنهایت، نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری در دو قسمت جداگانهٔ آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شد و سطح معنی‌داری، P<0/05 در نظر گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از تعهد دانشجویان به حفظ و نگهداری محیط‌زیست و توجه متوسط آنان در زمینه همکاری و مشارکت در حفظ محیط‌زیست است.

کلیدواژه‌ها