مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کار شناسی ارشد فیزیک دریا - دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

 در این مقاله به مدل سازی پخش آلودگی نفتی در اروندرود با استفاده از مدل مایک 21 پرداخته شده است. دراین مطالعه فواصل شبکه ها با توجه دقت و حجم محاسبات 70×70 متر درنظر گرفته شده است، 1345گره در جهت افقی و 1574 گره در جهت عمودی و گام زمانی 60 ثانیه در نظر گرفته شده است و در نهایت فایل عمق ساخته شده است. در ادامه دو مرز باز(دریا و بالا دست) برای مدل در نظر گرفته شده است به مرز پایین دست سری زمانی تغییرات تراز سطح آب اعمال شده است و به مرز بالادست تغییرات تراز آب به صورت عدد ثابت به مرزها اعمال شده است. پس از واسنجی، مقایسه ی نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های میدانی نشان می دهد مدل دارای دقت قابل قبولی در پیش‌بینی نوسان سطح آب، سمت و سرعت جریان دارد. جهت شبیه سازی الگوی انتشار نفت، خروجی ماژول هیدرودینامیک به ماژول تحلیل نشت نفتاعمال شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد چنانچه آلودگی هنگام شروع مد به مدت سه ساعت در مقابل پالایشگاه نفت آبادان رخ دهد و دبی متوسط رودخانه /s3 m480 باشد، بدون اعمال باد، آلودگی پس از 5/130 ساعت به خلیج فارس می‌رسد.

کلیدواژه‌ها