ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیک،علوم پایه، رازی،کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ داخلی، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ۵ الی 10 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ خارجی ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 80 درصد اوقات و ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮد (اره جانی و همکاران. 1391). در این پژوهش به منظور بررسی ذرات معلق، اندازه گیری ذرات در چهار منزل مسکونی با شرایط متفاوت در شهر کرمانشاه به وسیله ی دستگاه شمارنده ذرات (particle counter) انجام گرفته است. با استفاده از اندازه گیری های بعمل آمده، ضمن مقایسه غلظت ذرات معلق در 4 ایستگاه، به تاثیر رطوبت برای هر ایستگاه در شرایط وضع هوای متفاوت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل بیان می کند که در منزلی که از شوفاژ به عنوان سیستم گرمایشی استفاده می شود ذرات معلق از غلظت کمتری برخوردار هستند. و وجود پنجره در منزل مانند یک تهویه عمل می کند. همچنین تعداد افراد ساکن در منزل بر غلظت ذرات معلق در محیط داخلی تاثیر داشته است، و همچنین میزان رطوبت با ذرات معلق محیط داخلی دارای یک رابطه ی مستقیم می باشند.

کلیدواژه‌ها