بررسی تأثیر مؤلفه‏ های دلبستگی به مکان بر مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‏ زیست (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ نوع، تحلیلی و همبستگی می‏باشد. بدین منظور نمونه‏ای مشتمل بر 369 نفر از ساکنین منطقه یک شهرداری تهران که به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شده بودند، به پرسشنامه‏ پژوهش که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود پاسخ دادند. داده‏ های پژوهش با استفاده از روش‏های تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‏افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از توصیف پراکندگی مؤلفه‏های دلبستگی به مکان و مشارکت اجتماعی در زمینه حفاظت محیط زیست با استفاده از فرمول انحراف معیار از میانگین (ISDM) نشان دهنده وضعیت مطلوب هر دو متغیر مورد بررسی در میان ساکنین منطقه یک شهرداری تهران بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه‏ هویت همبستگی بیشتری نسبت به مؤلفه وابستگی با مشارکت محیط‏زیستی دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که 36 درصد از تغییرات مثبت مشارکت محیط‏زیستی شهروندان می‏تواند متأثر از مؤلفه‏ های هویت و وابستگی مرتبط با دلبستگی به مکان باشد و در این میان مؤلفه هویت بیش از مؤلفه‏ وابستگی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها