مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت خدابنده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره در سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تاکستان،ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

با نگرش به روشهای قدیمی مکانیابی جایگاه دفن پسماند ، ارزیابی دوباره برگزینی مناسب‌ترین جایگاه دفن پسماند، کاری بایسته به‌شمار میرود. این پژوهش با انگیزه ارزیابی تناسب‌پذیری جایگاه انباشت پسماند در 6 کیلومتری جنوب شهرستان قیدار، در دشت خدابنده انجام شده است. در این پژوهش از ترکیب GIS و فرآیند ترکیب خطی-وزنی برای دست‌یابی به هدف موردنظر بهره گرفته شده است. دادههای گوناگون هیدرولوژیکی، محیط‌زیستی، اجتماعی- اقتصادی و زمین‌شناسی گردآوری بررسی شد. پس از آماده سازی پایگاه داده، بر پایه قوانین محلی موجود و داده‌های در دسترس، سه معیار اصلی و 11 معیار فرعی در نظر گرفته شد. پس از فراهم‌کردن نقشه‌های رستری از زیرمعیارها، نقشه‌های استاندارد شده با مقیاس صفر تا یک تهیه گردید. سپس، برای دستیابی به اهمیت نسبی وزن معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر، روش تحلیل سلسله مراتبی بکارگیری و وزن‌های آنها به دست آمد. در پایان، نقشه نهایی مکانهای مناسب دفن پسماند بدست آمده بر پایه نقشه تناسب پایانی، مناطق نامناسب برای مکان‌های انباشت پسماند در پیرامون شمالی ومیانی منطقه جای‌گرفته است. در برابر آن، مناطق مناسب برای مکان‌های دفن پسماند بیشتر در جنوب منطقه مورد پژوهش جای دارند. با نگرش به نتایج، جایگاه کنونی دفن پسماند در بخش نامناسب جای گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها