ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

3 گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی نقش مهمی در ارزیابی آن‌ها دارد. از این‌رو در این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی، پس از کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی در منطقه‌ی مطالعاتی از روش‌های نوین آمار فضایی هم‌چون همبستگی فضایی موران جهانی و شاخص انسلین موران و قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص موران جهانی برای خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب بالای82/0، 87/0 و 89/0 است. بدین ترتیب خدمات اکوسیستمی مورد بررسی دارای همبستگی مثبت و الگوی خوشه‌ای هستند. بررسی هم‌زمان نتایج کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی و تحلیل همبستگی موران محلی در مورد توزیع همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی نشان می‌دهد که مناطقی که دارای بیشترین میزان مطلوبیت و ارزش از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی هستند. دارای همبستگی مکانی مثبت معنی‌دار بوده و از الگوی خوشه‌ای بالا پیروی می‌کنند. در حالی که مناطق بدون مطلوبیت از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی، همبستگی مکانی منفی داشته و دارای الگوی خوشه‌ای پایین هستند.

کلیدواژه‌ها