بررسی تغییرات چوب درخت نارون در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی در جنگل‌داری شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
درختان از ذخایر ارزشمند مناطق شهری هستند. با این وجود در اکثر مواقع در معرض عوامل مخرب زیستی مانند قارچ‌ها، حشرات، باکتری‌ها و ... هستند که منجر به کاهش و یا از بین بردن مقاومت مکانیکی آنها می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان و الگوی تخریب چوب درخت نارون در برابر قارچ های مولد پوسیدگی و بررسی اثرات تخریبی آنها می‌باشد. باانجام مطالعات میدانی از درختان نارون واقع در پارک شهید رجایی (پارک هشت بهشت) اصفهان قارچ‌ها جمع‌آوری و خالص‌سازی شدند. نمونه‌های چوبی تهیه شده در معرض قارچ پوسیدگی سفید قرار گرفته و پس از 4 و 8 هفته تغییرات کاهش وزن و مقاومت به ضریه اندازگیری گردید. همچنین جهت بررسی الگوی تخریب قارچ، آنالیز میکروسکوپی صورت گرفت. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد نمونه‌های برون چوب در برابر قارچ پوسیدگی سفید پس از گذشت 8 هفته در مقایسه با 4 هفته کاهش وزن بیش‌تری را نسبت به درون چوب دارند. همچنین بررسی‌‌های میکروسکوپی الگوی تخریب پوسیدگی سفید همزمان (همبود) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها