ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- همدان

2 دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی سینوپتیک، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از شاخص‌های زیست اقلیمی اوانز، ماهانی، بیکر و سوزباد، وضعیت آسایش انسانی شهر سنندج مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از پارامترهای میانگین ماهانه‌ کمینه و بیشینه دما، میانگین ماهانه کمینه و بیشینه رطوبت نسبی و میانگین ماهانه‌ سرعت باد ایستگاه همدید سنندج در دوره آماری 26 ساله(2010- 1985) استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به شاخص اوانز، آسایش انسانی از شرایط گرم و سرد در روز و از شرایط سرد در شب و با توجه به شاخص ماهانی از شرایط سرد تا گرم و راحت در شب و روز برخوردار می‌باشد. بررسی شرایط زیست اقلیمی با استفاده از شاخص بیکر نیز نشان داد که ماه‌های ژوئن تا سپتامبر(خرداد تا شهریور) در محدوده آسایش قرار می‌گیرد و با توجه به شاخص سوزباد، ماه‌های خرداد، شهریور و مهر از شرایط محیطی مطبوع و دلپذیر برخوردارند. به طور کلی بررسی شاخص‌های مختلف نشان داد که ماه-های مهر، شهریور، خرداد و اردیبهشت به ترتیب از بهترین شرایط آسایش انسانی برخوردارند. بنابراین فعالیت‌های توسعه‌ای متأثر از شرایط اقلیمی می‌تواند به ترتیب اولویت‌های ذکر شده در این ماه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا گردند‌.

کلیدواژه‌ها