نقش زنان و توانمندسازی آنان در توسعه پایدار زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم

چکیده

با تدوین سند توسعه پایدار ملل متحد در سال 2000، کشورها متعهد به انجام دو اقدام اساسی در ارتباط با زنان شدند. مورد نخست، تعهد به انجام برنامهریزیها و تدوین سیاستهایی در راستای توانمندسازی زنان و تحقق مشارکت هرچه بیشتر آنان در سطوح بنیادی جامعه و مورد دوم، ایجاد و پیشبرد سازوکارهایی برای ظرفیت سازی و افزایش این ظرفیت در راستای برنامه ریزیها و مدیریت موثرتر در جهت امور زیست محیطی. در این مقاله قرار است ارتباط میان زنان و توانمدسازی آنان و نقش آنان در توسعه پایدار زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر، این مقاله در مقام بیان این مسأله است که وجود اشکال تبعیض میان زنان و مردان، علی الخصوص در سطوح نقشهای اجتماعی و مدیریتی و محروم ماندن آنان از سطوح مختلف آموزش و اشتغال، به شکل بسزایی در معضلات زیست محیطی و دامن زدن به آنان نقش خواهد داشت. در پایان این نتیجه حاصل شد که توسعه پایدار در زمینه مسائل و امور زیست محیطی میسر نخواهد بود، مگر با افزایش ظرفیتها و آگاهیهای زنان در ارتباط با امور زیست محیطی، تسهیل مشارکت و همکاری بیشتر آنان در ایفای نقشهای اجتماعی و افزایش توانمندیها و ظرفیتهای مدیریتی آنان در سطوحی برابر با مردان.

کلیدواژه‌ها