ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری شهرستان نجف آباد با استفاده از نرم افزار IWM-1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ضایعات ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﺮدازش و دﻓﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ضایعات ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی چرخه حیات سامانه مدیریت کنونی در شهرستان نجف آباد از نقطه نظر محیط زیستی و تعیین اولویت در تصمیم گیری ها به منظور بهبود مدیریت پسماند صورت گرفته است. اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت (LCA) است. در این پژوهش 4 سناریو تعریف و اطلاعات آن وارد نرم افزار IWM-1 شد. : به طور کلی ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری نجف آباد برای رسیدن به سناریویی که بار زیست محیزی کمتری دارد انجام شد. سناریو چهارم ، به عنوان بهترین گزینه از لحاظ زیست محیطی انتخاب گردید به دلیل اینکه نسبت به سایر سناریوها بار زیست محیطی کمتری داشت.

کلیدواژه‌ها