مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 پژوهشسرای دانش آموزی، اداره آموزش و پرورش

3 دانشگاه

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در دنیای امروز مطرح است، مساله حفاظت از محیط زیست می باشد. در این پژوهش قصد داریم میزان آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اسلام آبادغرب را ارزیابی کنیم و تاثیر عوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه ای و خانواده را بر رفتارهای زیست محیطی آنها بسنجیم. برای انتخاب مدارس از روش نمونه گیری شطرنجی و برای انتخاب دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمعآوری و با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین رفتار زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان با سطح تحصیلات و شغل والدین، درآمد ماهانه خانوار و نوع منزل مسکونی رابطه ای ندارد. بعلاوه آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان از سطح متوسطی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها