سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 --

3 دکتری معمای و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پارک های شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، نقش مهمی در جامعه بشری داشته و یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی جوامع نوین هستند. وجود امنیت و متناسب بودن امکانات موردنیاز در پارکهای شهری، موجب حفظ، توسعه پایدار و افزایش حضور مردم در پارک‌ها می‌گردد؛ در نتیجه کیفیت زندگی بهبود یافته و امنیت اجتماعی افزایش می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان در راستای توسعه پایدار بصورت تحلیلی توصیفی و با تهیه و توزیع پرسشنامه بصورت میدانی اجرا گردیده است. پردازش داده‌ها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن در نرم‌افزار SPSS انجام شد و با کسب ضریب آلفای کرونباخ(0.761)، اعتبار پرسشنامه را می‌رساند. همچنین نتایج بیان می‌کند، ضریب همبستگی مثبت و معناداری(0.05<P)، بین امنیت اجتماعی و شاخص‌های انتخاب شده نظارت (0.57)، کیفیت (0.77) و فعالیت در پارک(0.82) وجود داشته و میانگین نمره کلی امنیت اجتماعی(2.61) و انحراف استاندارد این متغیر(0.45)، می‌باشد که میزان امنیت اجتماعی در پارک مذکور متوسط ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها