ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر مصرف سوخت‌های فسیلی: کاربرد رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه متکی به سوخت‌های فسیلی، نقش مهمی در طراحی سیاست‌های کنترل و کاهش انتشار آلاینده‌ها ایفا می‌کند. در همین راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل درجه شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مجموع مصرف فرآورده‌های نفتی، با لحاظ متغیر نسبت مصرف فرآورده‌‌های سنگین به کل به عنوان عامل ایجاد رابطه غیر خطی بر انتشار CO2 در هشت کشور عضو اوپک است. جهت تحلیل تجربی مدل از رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای دوره زمانی سال‌های1990 الی 2017 استفاده شده است. ضرایب برآورد شده در هر دو رژیم نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم اثر مثبتی بر انتشار CO2 داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه‌ای کاهش یافته است. همچنین درجه شهرنشینی و مجموع تولیدات فرآورده‌های نفتی نیز اثر مثبتی بر انتشار CO2 در هر دو رژیم داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه (40 درصد)‌ در کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند دلالت‌های سیاستی برای برنامه‌ریزان حوزه انرژی و محیط زیست کشور فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها