بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی در پالایشگاه نفت پارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران ، ایران

2 شرکت نفت پارس، شهر قدس، ایران

چکیده

ورود مواد و عناصر متعدد به پساب‌های صنعتی به روش بیولوژیکی اجتناب ناپذیر می‌باشد. وجود برخی از آنها عامل نابودی میکروارگانیسم‌ها ولی وجود برخی تاثیر زیادی بر کارکرد تصفیه خانه ندارد. کنترل جمعیت باکتریها همواره بدلیل گرانبها بودن آنها و نقش اساسی آنها در تجزیه مواد آلی بسیار مهم می‌باشد و تصفیه خانه ای دارای راندمان بالا می‌باشد که عاری از هرگونه مواد سبک و سنگین و مشتقات آلی فوق سنگین باشد. در این مطالعه که به طور موردی در پالایشگاه نفت پارس انجام گرفته است سعی بر آن بوده که تاثیر زمان ماند سیالات ورودی به تصفیه خانه بر عوامل متعدد پساب و جداسازی فازهای سبک و سنگین نشان داده شود و همچنین مشخص گردد که ورود برخی عوامل آلی به سیستم بیولوژیک با حجم بالا چقدر در راندمان کاری استخرهای بیولوژیک و تجزیه آنها و حیات میکروارگانیسم‌ها و کنترل میزان آلودگی ورودی به استخرها موثر می‌باشد و نتیجه آن آلودگی محیط زیست و ضررهای مادی به واحد صنعتی مورد نظر می‌باشد لیکن از نظر اداره محیط زیست ادامه کارکرد آن واحد همراه با جرایم سنگین و بعضا می‌تواند باعث توقف تولید آنها گردد.

کلیدواژه‌ها