مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست (HSE) شهرداری کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط‌زیست و کارشناس بهداشت محیط شهرداری کرج

3 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

امروزه مکانیابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت نخاله ساختمانی در مناطق با رشد زیاد جمعیت به شمار می‌رود. از این رو در این پژوهش که با حمایت مالی شهرداری کرج انجام پذیرفته است، مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن نخاله‌های ساختمانی در سطح شهرستان کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش ارزیابی چند معیاره مد نظر قرار گرفت. در گام نخست با مطالعه پژوهش‌های مشابه داخلی و خارجی معیارها و زیرمعیارهای موثر در فرایند مکان‌یابی شناسایی گردید و با استفاده از روش دلفی مهم‌ترین این معیارها و زیرمعیارها با توجه به شرایط شهرستان کرج غربالگری شدند که در نتیجه 16 زیرمعیار در قالب 4 معیار اصلی شناسایی شدند. وزن‌دهی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP و در نرم‌افزار Expert Choice 11 صورت پذیرفت. در مرحله بعد این زیرمعیارها در محیط GIS تبدیل به نقشه شده، سپس در نرم‌افزار IDRISI استانداردسازی و در نهایت در نرم‌افزار GIS به روش WLC روی هم‌گذاری گردیدند. در نهایت چهار گزینه با مجموع مساحت 9700 هکتار (4/7 درصد کل مساحت شهرستان کرج) برای هدف مورد نظر شناسایی شد. در انتها پهنه‌های شناسایی شده با روش TOPSIS اولویت‌بندی شدند. نتایج الویت‌بندی نشان داد که اولویت پهنه‌های مناسب به ترتیب A2>A4>A3>A1 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها