اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده

اثر نانو جاذب مغناطیسی Fe_3 O_4 برای حذف فلز سنگین کادمیوم از محلول آبی و سپس آبیاری گیاه با آن و اثر بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه ذرت بررسی گردید. کادمیوم کلراید با سه غلظت 10، 80 و 220 میلی‌گرم بر لیتر و نانو جاذب اکسید آهن با غلظت 4 گرم در لیتر استفاده شد. کادمیوم باعث کاهش رشد گیاه ذرت گردید. نانو جاذب‌ اکسید آهن تا 99 درصد در جذب فلز سنگین کادمیوم موجود در آب آبیاری عمل نمود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی، محتوای پرولین، وزن‌تر و طول گیاه ذرت و همچنین میزان فلز سنگین موجود در گیاه اندازه گیری شد. با افزایش فلز‌سنگین طول و وزن تر گیاه کاهش ولی مقدار پرولین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فلز سنگین موجود در گیاه افزایش یافت. نانو جاذب مغناطیسی به طور معنی داری باعث بهبود رشد و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ذرت شد. آبیاری ذرت با آب تیمار شده با نانو جاذب و مناسب بودن رشد و خصوصیات فیزیولوژیک آن نشان می دهد که این روش برای تصفیه آب کشاورزی ایده آل است.

کلیدواژه‌ها