استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از خطرناکترین انواع فاضلاب های صنعتی، فاضلاب صنایع آبکاری می باشد. استفاده از تکنولوژی سیستم های غشایی از میان سایر روش های مختلف بازیافت آب و فلزات از فاضلاب این صنایع، بسیار مورد توجه است و رشد روزافزون دارد. در این مطالعه روش اسمزمعکوس (RO) برای تصفیه و پالایش پساب صنایع آبکاری مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایش های پایلوتی بر روی فاضلاب این صنعت که حاوی غلظت های نیکل 50، 100، 150و 200 میلی گرم در لیتر می باشد، صورت گرفته است. این فاضلاب از غشاء مرکب نازک پلی آمیدی RO عبور داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش فشار از 3 بار به 4 بار ، میزان حذف نیکل از 5/90% به 5/96% و میزان تغییرات حذف TDS بر اساس تغییرات فشار، از 4/97% در فشار 3 بار به 4/98% در فشار 5 بار افزایش می یابد.
با توجه به مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که از بین روش های مختلف، اسمز معکوس بهترین راندمان را برای حذف نیکل دارا می باشد و می تواند در مقیاس میدانی به عنوان یک گزینه مؤثر بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها