دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1399 
3. طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها

صفحه 2718-2728

سعید نظری کودهی؛ سعید محمودی؛ مهسا علایی؛ ارد احمدی؛ امیر سهرابی کاشانی؛ رامین پایدار؛ پیمان پورمقدم؛ رامین فخری؛ آرش کوکب پیک


8. استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

صفحه 2757-2765

نسرین محصل اخلاقی؛ وحید نصراله تبار آهنگر؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید مهدی برقعی؛ سمیه سعدی


17. تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی

صفحه 2830-2837

رومینا گل افشان؛ سارا خاوری نژاد؛ آزاده حکمت