ارزیابی کارایی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلیوم جی (بررسی متغیرهای زمان، دما، pH و غلظت جلبک) از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی و ساختمان، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، خرمشهر، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه، حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلیوم جی به وسیله‌ی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) و تاثیر غلظت جلبک (یک در هزار و دو در هزار)، pH محلول (5، 5/7 و 5/8)، زمان تماس (1، 3، 9 و 27 ساعت)، دمای محلول (17 و 27 درجه‌ی سانتی‌گراد) مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظت اولیه آنتی بیوتیک پنی‌سیلیوم جی mg/L 25 و حداکثر کارایی جذب در زمان در معرض قرار گیری 27 ساعت، pH 5/8 و دمای C° 27 و با مقادیر 56/31 درصد و 92/36 درصد در غلظت‌های یک و دو در هزار بدست آمد. با توجه به نتایج، زمان (01/10449F=) و درجه‌حرارت (06/1046F=) کارآمدترین پارامترهای دخیل در حذف پنی‌سیلین توسط جلبک بودند. خروجی آنالیز رگرسیون با ضریب تعیین تعدیل شده (Adj R2)817/0 و F برابر با 93/69 ، از فرمول x4 83/0- x3 09/0- x2 19/0- x1 39/0- 45/28=y تبعیت می‌کند. جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم یک جاذب مناسب و کارآمد برای حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محلول‌های آبی است که با توجه به بومی بودن و دسترسی به آن، امکان بهره‌برداری از آن به عنوان یک جاذب طبیعی در سیستم‌های تصفیه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها