مطالعات علوم محیط زیست (JESS) - فرایند پذیرش مقالات