تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کاتالاز آنزیمی است که تبدیل هیدروژن پراکسید را به آب و اکسیژن مولکولی کاتالیز می‌کند. اهمیت این آنزیم در دفاع آنتی اکسیدانی بدن است. از جمله سمی‌ترین و مهم‌ترین فلزات سنگین سرب است. سمیت سرب به عنوان یکی از مشکلات اساسی در جهان است و به عنوان یک عامل سمی در سیستم‌های مختلف بدن و به ویژه کودکان اثر مخرب دارد. در این پژوهش تاثیر نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاو (BLC) با استفاده از الکتروفورز SDS-PAGE و روش‌های طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش، فلورسانس و مادون قرمز (FT-IR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الکتروفورز نشان داد باند آنزیم در حضور غلظت‌های مختلف نیترات سرب تغییر نمی‌یابد. نتایج طیف‌سنجی‌های مرئی- فرابنفش، فلورسانس و FT-IR نشان داد یک جایگاه اتصال برای نیترات سرب در آنزیم وجود دارد و همچنین در حضور نمک نیترات سرب تغییراتی در ساختار سوم آنزیم ایجاد می‌گردد. این تغییر در ساختار آنزیم کاتالاز که شباهت بسیاری با کاتالاز انسانی دارد خود زمینه‌ساز بروز بیماری در بدن است. بنابراین باید در صنایع و دیگر فعالیت‌ها به دقت مورد مصرف قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها