به سوی TOC و فراتر از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران مربی پژوهش، پژوهشگاه نیرو

2 استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

پارامتر بی او دی یکی از پارامترهای قدیمی برای سنجش ترکیبات آلی فاضلاب ها است که قدمتی بیش از صد سال دارد. اهمیت این پارامتر به حدی است که تقریبا تمامی سازمان های قانونگزار جهان از آن برای نظارت استفاده می کنند و این در حالتی است که طی قرن گذشته ایرادات زیادی در خصوص محدودیت های این پارامتر بیان شده است. هرچند بعدها پارامتر سی او دی نیز معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفت ولی امروزه با پیشرفت فناوری صحبت از جایگزینی تی او سی با بی او دی و سی او دی به میان آمده است. نظر به توسعه ابزار دقیق در همه جوانب زندگی و نیز گسترش شدید بکارگیری ابزار دقیق در زمینه های مختلف محیط زیست تصمیم سازان باید به دنبال شاخص هایی باشند که با تجهیزات مدرن سریعا قابل حصول باشد چون زمانبر بودن آزمایشات از کارآیی آنها خواهد کاست. این مقاله سعی در مرور نقاط قوت و ضعف هریک از این پارامترها و بررسی شرایط کنونی قانونگزاری، نظارت، طراحی و کنترل و پایش تصفیه خانه های فاضلاب و نیز آینده نگری در خصوص شاخص های جدید سنجش دارد.

کلیدواژه‌ها