ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی (مطالعه موردی مناطق 19 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادی ترین روش های پردازشی امروزهدر اغلب کشورهای دنیا صورت می گیرد.در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند شهری،شهروندان نقش بسیار تاثیرگذاری دارند.هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی درتهران است که بدین منظور منطقه 19 تهران به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.روایی و پایایی این پژوهش، با استفاده از تحقیقات مشابه قبلی و نظرات اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه،روایی ابزار تحقیق،تائید شده است.اعتبار درونی (پایایی)ابزار(پرسشنامه) نیز از طریق آلفای کرون باخ با مقدار 84/0برای پرسشنامه‌ها نشان داده‌شده است.رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندخانگی رابطه معنی داری نشان داد و مشخص گردید هر یک از عوامل رتبه بندی متفاوتی در مشارکت دارند.همچنین جهت بررسی متغیرهای جانبی تحقیق (شامل جنسیت وتحصیلات)در ارتباط با مشارکت در مدیریت پسماند خانگی از آزمون تی تک نمونه ای،و اسپیرمن استفاده شد و نتایج نشان داد که بین متغیر تحصیلات و جنسیت با تمایل به مشارکت درمدیریت پسماندخانگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها