اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ایران

چکیده

آلودگی خاک به فلزات سنگین از معضلات محیط زیست میباشند. در این تحقیق آلودگی خاک مناطق اطراف شهرک صنعتی آبیک مورد بررسی قرار گرفته است. شهرک صنعتی آبیک در استان قزوین واقع شده است. در این تحقیق آلودگی خاک به آرسنیک مورد بررسی قرار گرفته است. از 7 نقطه نمونه برداری صورت گرفته است. پارامترهای خاک نیز اندازه گیری شدند. نمونه برداری خاک در سطح، عمق5 و 10 سانتی متری صورت گرفته است. نتایج نشان میدهند که با افزایش عمق میزان آرسنیک افزایش می یابد. میزان آرسنیک در نقطه شاهد کمترین مقدار بود و بیشترین مقدار در حد فاصل شهرک تا جاده اندازه گیری شد. بیشترین میزان آرسنیک در داخل شهرک مربوط به ضلع جنوبی بوده است .در کل میزان آرسنیک در خاک منطقه صنعتی آبیک در حد استاندارد میباشد . ابتدا به نظر میرسید که وسایط نقلیه بر تجمع آرسنیک در خاک موثر هستند اما نتابج آماری نشان میدهند که با ضریب اطمینان 95% آرسنیک خاک منطقه منشا صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها