ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار رشته مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

شاخص کیفیت آب بخش اساسی سیستم مدیریت منابع آب می‌باشد که از آن به‌عنوان مقیاس عددی برای ارزیابی و طبقه‌بندی کیفیت آب برای مصارف مختلف استفاده می شود. پژوهش حاضر متمرکز بر کاربرد شاخص کیفیت آب کانادا (CCME WQI) جهت بررسی کیفیت آب رودخانه بشار برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی، آبزی‌پروری، تفریح و سرگرمی، احشام و همچنین کاربرد نمودار شولر جهت بررسی کیفیت آب این رودخانه برای مصارف آشامیدنی می‌باشد. در این پژوهش 3 محل نمونه‌برداری در امتداد رودخانه بشار انتخاب و از هر محل 4 نمونه در فصل‌های مختلف سال 1398 برداشته شد و مورد بررسی قرارگرفته شد. نتایج نشان داد که کیفیت آب رودخانه بشار ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﺏ ﺩﺭ رتبه ﺧﻮﺏ ﻭ متوسط و ازنظر آبزی‌پروری و تفریح و سرگرمی ﺩﺭ رتبه عالی و خوب ﻭ ازنظر کشاورزی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺣﺸﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ شولر ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ که کیفیت آب رودخانه بشار ازنظر ﺷﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ خوب ﻭ متوسط ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

کلیدواژه‌ها