بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلیبر

5 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

برآورد تنوع زیستی یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت اکوسیستم جنگل به‌عنوان یکی از پایدارترین و کامل-ترین اکوسیستم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و درختان به‌عنوان اصلی‌ترین عضو اکوسیستم‌های جنگلی محسوب می‌شوند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات تنوع زیستی درختان تحت تغییرات ارتفاع از سطح دریا در بخشی از جنگل ارسباران بود. به‌این منظور شاخص‌های غنای گونه‌ای، یکنواختی سیمپسون و اسمیت- ویلسون و شاخص‌های تنوع شانون، سیمپسون، N1 و N2 با اطلاعات حاصل از قطعات نمونه در طبقات ارتفاعی مختلف و اندازه‌گیری انواع گونه‌های درختی محاسبه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع غنای گونه‌ای کاهش یافت اما یکنواختی افزایش داشت. همچنین شاخص‌های شانون و N2 طبقه ارتفاعی کم و شاخص‌های سیمپسون و N1 طبقه ارتفاعی متوسط را به‌عنوان متنوع‌ترین طبقات ارتفاعی در اشکوب درختی در منطقه مورد مطالعه نشان دادند. نتایج نهایی مطالعه حاضر حاکی از آن بود که ارتفاع از سطح دریا بر روی انواع شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی اثر گذاشته و سبب کاهش تنوع خواهد شد، بنابراین بررسی عوامل محیطی مؤثر بر این کاهش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها