مطالعه تغییرات ضریب تضعیف نور توسط اندازه‌گیری‌های میدانی در سواحل خزر جنوبی (بندر نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

به‌منظور مطالعه‌ی و اندازه گیری ضریب تضعیف نور، آزمایش با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG و لیزرهای دیودی انجام شد. با تاباندن نور لیزر در طول موج های متفاوت به نمونه های آب خزر جنوبی، شدت نور خروجی توسط یک توان سنج اندازه گیری شد. ضریب جذب نمونه‌های آب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری بدست آمد. برای ایستگاه‌های مورد مطالعه، چالوس و کپورچال در فصل های مختلف سال این آزمایش ها تکرار شد. بر اساس نتایج مشاهده شد که در هر دو ایستگاه، نور سبز حداقل تضعیف و بیشترین نفوذ را دارد، درصورتی که در طول موج قرمز و مادون قرمز تضعیف خیلی بیشتر و نفوذ نور کمتر است. عواملی همچون ورودی رودخانه به چالوس، جریان‌های کرانه‌ای، شیب ساحل کپورچال،‌ وجود موج شکن نوشهر، نزدیکی منطقه چالوس به ساحل باعث افزایش رسوبات و ذرات معلق، افزایش ضریب پراکندگی در منطقه چالوس شده است. مقدار ضریب تضعیف ناخالصی در هر دو ایستگاه در چهار فصل سال بدست آمد و مشاهده شد که مقدار ضریب تضعیف ناخالصی در فصل بهار برای هر دو ایستگاه چالوس و کپورچال از سایر فصل ها بیشتر و در فصل زمستان کمتر است. فرمول تقریبی بین ضریب تضعیف نور و طول موج ارائه شد.

کلیدواژه‌ها