طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو

2 کارشناس پژوهشی گروه الکترونیک و ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

5 کارشناس پژوهشی گروه پایش و کنترل نیروگاه، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

6 کارشناس گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

پروژه "طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سیستم پایش پیش‌بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها (PEMs)" در پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو تعریف و اجرا گردیده است. مراحل اجرای پروژه مشتمل بر بررسی مستندات علمی و استاندارد های مرتبط با سیستم PEMs ، طراحی و معماری سیستم PEMs ، پیاده سازی سیستم PEMs بر اساس اطلاعات بهره برداری سیستم و داده های اندازه گیری بصورت پیوسته یک نیروگاه بخاری منتخب، استقرار و راه اندازی و بهره برداری از سیستم PEMs بوده است. بعد از نصب سیستم PEMs ، مقادیر واقعی نشر گازهای حاصل از احتراق مشتمل بر NO، SO2، CO، CO2 و O2 اندازه گیری شده و با نتایج حاصل از سیستم مذکور مقایسه شد. در شرایط بهره برداری عادی میزان انتشار پیش بینی شده گاز ها بجز گاز CO دارای انحراف کمتر از 10% نسبت به مقادیر اندازه گیری شده بوده و عدم قطعیت اندازه گیری در حدود 4% ± مقدار اندازه گیری شده می باشد.

کلیدواژه‌ها