اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اردکان

چکیده

در اراضی بیابانی، وجود عوامل محدود‌کننده همچون شوری سبب کاهش تنوع و تراکم پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش کاربری این اراضی می‌شود که در صورت اعمال مدیریت مناسب می‌توان از این بسترهای طبیعی بیشترین استفاده معقول را به عمل آورد. کشت گونه-های سازگار با شرایط منطقه یکی از اقدامات اصلاحی مدیریتی برای دستیابی به این هدف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و آسایش زیست محیطی کاشت سه گونه‌ی گزشاهی Tamarix aphylla، سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum و آتریپلکس لنتی‌فرمیس Atriplex lentiformis بر زندگی روستاییان در محدوده‌ی روستای چاه‌افضل اردکان واقع در حاشیه بیابان سیاهکوه انجام شد و دیدگاه ساکنین روستای چاه‌افضل و کارشناسان اداره منابع طبیعی یزد و اردکان به عنوان خبرگان بررسی شد. پژوهش حاضر به روش پرسشنامه انجام شد و نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان کشت گونه‌های مذکور بر کاهش رواناب و افزایش نفوذپذیری آبهای سطحی بی‌تاثیر بوده، بر آبهای زیر‌زمینی، خاک، آفات و بیماریها، شادابی و طراوت، پوشش‌گیاهی منطقه و آب و هوای منطقه، اثر زیاد و بر معیشت، بهره‌‌برداری و رضایتمندی اثر کم داشته‌است. از دیدگاه مردم منطقه کشت این گونه‌ها بر آفات و بیماریها، پوشش‌گیاهی و بهره‌برداری، بی‌تاثیر بوده و بر سایر پارامترها اثر معنی‌دار داشته است.

کلیدواژه‌ها