بررسی میزان تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلزات سنگین (آلاینده و تغذیه‌ای) و پارامترهای کیفی در پساب تصفیه‌خانه‌ی مورد استفاده در آبیاری اراضی فضای‌سبز شاهین‌شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر، پایش پساب تصفیه‌خانه‌ی‌ فاضلاب شهری مورد استفاده در اراضی فضای سبز شاهین‌شهر به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین و پارامترهای کیفی براساس استانداردهای زیست‌محیطی موجود در پساب‌ در طول سال 97-1396 بود. در این تحقیق از هفت ایستگاه نمونه‌های پساب در طول یک سال جمع آوری شد. نمونه‌ها مورد سنجش غلظت عناصر سنگین آلاینده‌ی سرب، نیکل، کبالت، کروم و عناصرسنگین‌تغذیه‎‌ای روی، مس، آهن و منگنز و اسیدیته، هدایت الکتریکی و مقدارکل جامدات معلق بر اساس روش‌های استاندارد قرارگرفتند. نتایج به دست آمده در دو مسیر سنجش تغییرات فصلی و یا ماهانه (زمانی) و سنجش تغییرات ایستگاهی(مکانی) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت عناصر سنگین در پساب تصفیه‌خانه پایین‌تر از حدود مجاز است. قیاس غلظت هر یک از عناصر سنگین با استاندارد سازمان‌های محیط زیست ایران، سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت محیط‌زیست نشان داد، با توجه به استانداردهای مربوطه پساب تصفیه‌شده بعد از کلرزنی قابلیت مصرف جهت آبیاری فضای سبز را دارد. در مورد اسیدیته و میزان کل جامدات معلق پساب محدودیتی وجود نداشت. میزان هدایت الکتریکی در طول دوره پایش بیش از حدود مجاز بود که با توجه به استانداردها، پساب از نظر میزان هدایت الکتریکی برای آبیاری کیفیت متوسط داشت.

کلیدواژه‌ها