ارائه بهترین گزینه دفع پسماند با هدف به حداکثر رساندن بازیابی انرژی توسط ابزار ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر چهارباغ کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 Tehran

چکیده

امروزه یکی از نیازهای کنونی در جوامع طراحی سیستم مدیریت پسماند شهری به منظور پایش پسماند می‌باشد. این در حالی است که درسیستم مدیریت پسماند، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، گزینه‌های مختلفی برای مدیریت وجود دارد که علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، بار محیط‌زیستی مختلفی را در بردارند. لذا ضروری است نگاهی جامع‌ به روش‌های مختلف مدیریت پسماند در جوامع، به لحاظ دست‌یابی به گزینه‌ای که از نظر محیط‌زیستی کم‌ترین آسیب را در پی داشته باشد، شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثرات محیط-زیستی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماند شهر چهارباغ با استفاده از رویکرد چرخه حیات پرداخته است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی وضعیت موجود مدیریت پسماند چهارباغ و کمیت و کیفیت انواع پسماند و روش‌های موجود جهت دفع پسماند تولید شده شهر، اقدام به تعریف و مدل‌سازی سناریوهای مختلف با توجه به شرایط شهر چهارباغ کرده است. نتایج نشان داده است که از بین پنج سناریوی مدل‌سازی شده برای سیستم مدیریت پسماند چهارباغ، سناریوی چهارم، به عنوان بهترین گزینه هم از لحاظ محیط‌زیستی انتخاب گردید. همچنین سناریوی سوم، که به نوعی نشان‌دهنده شرایط کنونی مدیریت پسماند در شهر چهارباغ است، به عنوان بدترین سناریو از لحاظ محیط‌زیستی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها