بررسی اهمیت آموزش الکتروشیمی در حفاظت از سلامت محیط زیست و تعیین اولویت‌های آن در کتاب های درسی شیمی بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه روش‌های الکتروشیمی در بهبود کیفیت محیط زیست و اولویت‌بندی محتوای کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه بر اساس میزان توجه به آموزش الکتروشیمی و محیط زیست انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه از نوع کیفی و کمی است. از مطالعه اسناد جهت بررسی کیفی و برای تحلیل داده‌های کمی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهره گرفته شد. جامعه آماری قسمت کمی این پژوهش را محتوای کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش شمارش فراوانی انتخاب شد. بررسی فراوانی مقوله‌های مطرح در علم الکتروشیمی و محیط زیست نشان داد در محتویات قسمت الکتروشیمی کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه بیشتر به بیان مفاهیم پایه این علم پرداخته شده و به چگونگی کمک الکتروشیمی به حل مسائل زیست محیطی کمتر توجه شده است. یافته‌های حاصل نشان داد با توجه به نقش مهم الکتروشیمی در حفاظت از محیط زیست، آموزش این علم در مقطع متوسطه و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم پایه این علم می‌تواند در پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها