ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 مرکز تحقیقات میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4 پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

همایش بین المللی علم آبسنگهای مرجانی از جمله همایشهای معتبر در زمینه علوم محیطی بشمار میاید که هر چهار سال یکبار و با هدف گرد‌ هم آیی دانشمندان این علم از سراسر نقاط جهان تشکیل میگردد. هدف مطالعه حاضر علم سنجی مقالات ارائه شده در 13 دور برگزار شده از این همایش میباشد. بدین منظور تعداد 30 مقاله از هر دور همایش به صورت تصادفی انتخاب شدند (در مجموع 390 مقاله) و الگوی زمان روند تغییرات در شاخصهای مربوط به میزان مشارکت و همکاری ملی/بین المللی، میزان ارجاعات و همچنین محتوای موضوعی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیلها موید رشد تقریبی تمام شاخصهای مورد بررسی بود. میانگین ارجاعات مقالات ارائه شده در این همایش به بیش از 26 ارجاع به ازای هر مقاله میرسید. از منظر محتوای مقالات نیز همایشهای دور دوم تا هفتم و نیز دور یازدهم و دوازدهم تقریبا مشابه هم بود و غالبا مطالعات مربوط به مبحث سفیدشدگی مرجان ها و همچنین موجودات وابسته به آبسنگهای مرجانی را در بر میگرفت. مقالات ارائه شده در دور سیزدهم این همایش نیز بیشتر به مساله حفاظت از این بوم سازگانها پرداخته بودند. محققین دو کشور امریکا و استرالیا از بیشترین نرخ شرکت در همایش و میزبانی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها