مدل تحلیل عملکرد چشم انداز رویکردی نوین در ارزیابی طرحهای مرتعداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

برای شناخت اکوسیستمهای مرتعی، پایش روند تغییرات و برنامه ریزی مدیریتی در راستای بهره برداری پایدار ارزیابی مراتع واگذار شده به بهره برداران ضروری می باشد. جهت ارزیابی وضعیت مرتع قبل و بعد از واگذاری سامانهای عرفی مرتعی به بهره برداران و اجرای طرحهای مرتعداری تاکنون هیچ گونه مدل منسجم و مدونی تهیه و تدوین نگردیده و ارزیابی ها صرفا بر اساس نظرات کارشناسی بوده و فقط تعداد دام مورد توجه قرار می گیرد و ارزیابی تغییرات پتانسیل عرصه و تغییرات کیفی خاک که بستر رویشگاه است، هرگز مد نظر قرار نمی گیرد. مدل تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) یک شیوه پایش است که خاستگاهی استرالیایی دارد و برای ارزیابی اثرات تخریبی معادن بر اکوسیستمها و پایش روند احیایی و بازسازی آنها استفاده می شود. این مدل سه ویژگی اصلی عرصه‌های طبیعی شامل پایداری، نفوذ پذیری و چرخه مواد غذایی در خاک را با استفاده از یازده شاخص سطح خاک مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این روش به آسانی قابل آموزش و یادگیری بوده و اجرای آن ارزان می‌باشد. بنابراین مدل تحلیل عملکرد چشم انداز به عنوان روشی موثر و کارآمد در ارزیابی و پایش سامانهای عرفی مرتعی و اجرای طرحهای مرتعداری پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها