تحلیل تاثیر کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی میدان‌های شهر تهران در میزان حس تعلق شهروندان(مطالعه موردی: میدان آزادی، میدان حسن آباد، میدان سلماس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری تربیت مدرس

2 art faculty

3 دانشگاه تهران

چکیده

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر کیفیتهای کالبدی و بوم سرزمینی میدانهای شهری بر میزان حس تعلق شهروندان به آنها در مقیاس‌های محلی، شهری و فراشهری است. این پژوهش به روش پیمایشی در سه میدان شهر تهران در سه مقیاس یاد شده به دنبال پاسخ تحلیلی به این سئوال است که کیفیت‌های کالبدی و بوم سرزمینی و هر یک از عناصر و سنجه‌های سازنده انها به چه میزان در هر یک از میدانهای محلی، شهری و فراشهری تاثیر میگذارند و به چه میزان دو کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی در هر یک از مقیاسها همبستگی دارند. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است که به روش مصاحبه و پرسشنامه‌ها داده‌ها جمع‌اوری شده و با روش‌های اماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند دو متغیر کیفیت کالبدی و بوم سرزمینی به مقدار توجهی بر میزان حس تعلق شهروندان تاثیر می‌گذارند و به‌میزان قابل توجهی همبستگی دارند. میدان محلی و میدان های فراشهری تقریبا به یک میزان دارای حس تعلق شهروندی هستند.

کلیدواژه‌ها