بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

3 عضو هیات علمی - جهاد دانشگاهی واحد گیلان

4 پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

5 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

چکیده

با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در دشت گیلان و احتمال آلوده شدن آب‌های زیرزمینی بر اثر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهری، در این پژوهش کیفیت آب زیرزمینی 9 حلقه چاه در محدوده جنوبی مدفن پسماند شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر پارامترهای COD، TN، TP، TDS، EC و سایر ورودی‌های مدل‌های مورد استفاده، به‌دست آمد. به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی، پارامترهای کیفی مورد استفاده از نظر شرب و کشاورزی در طبقه‌بندی‌های شولر و ویلکاکس در دو فصل خشک و تر با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده بر اساس طبقه‌بندی شولر در کلاس خوب و قابل قبول برای مصارف شرب و بر اساس طبقه‌بندی ویلکاکس مناسب و برای کشاورزی قابل استفاده است. مقایسه نقشه‌های پهنه‌بندی نشان داد که تمامی پارامترها در فصل تر در جهت جریان آب زیرزمینی کاهش یافته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که محل دفن پسماند شهرستان رشت تأثیری بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه این تحقیق ندارد و به احتمال زیاد جهت نفوذ و انتقال شیرابه به آب زیرزمینی به همسو با جریان سطحی شیرابه به سمت شمال و شمال غربی است.

کلیدواژه‌ها