تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

هرﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارها و روش های اقتصادی جدید همچون ﻣﺎﻟﯿﺎت ها ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران است. در این راستا، با استفاده از کشش‌های عرضه و تقاضا، اثر مالیات بر آلودگی ناشی از مصرف دو کالای گوشت قرمز و گوشت طیور در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل کشش های عرضه و تقاضای گوشت قرمز و گوشت طیور و میزان انتشار دی اکسید کربن، متان و نیتروژن است که از مطالعات قبلی گرفته شد. نتایج حاکی از اثر معنی دار مالیات بر کاهش مصرف گوشت مخصوصاً گوشت قرمز است. بنابراین دولت با وضع مالیات بر مصرف گوشت می تواند انتشار آلودگی را کنترل کند و از این طریق، مانع تخریب محیط زیست و تحقق اهداف رشد توسعه پایدار گردد. لذا استفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان یک راه حل مؤثر در کاهش آلودگی محیط زیست دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها