ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر ایران

2 محیط زیست دانشگاه ملایر

3 گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده

ارزیابی زیباشناسی سیمای سرزمین نشان می دهد که در روند برنامه ریزی و مداخله در جامعه برای ارتقاء فعال و سالم سبک زندگی در ارزیابی ها، هم ساختار محیط و هم دیدگاه های افراد در رابطه با محیط زیست و سیمای سرزمین در نظر گرفته شود. لذا در این پژوهش به تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین برای ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین پرداخته شد. شاخص های در نظر گرفته شده شامل شاخص پیچیدگی، شاخص طبیعی بودن، شاخص نظارت و شاخص بصری پذیری می باشد. برای ارزشگذاری اقتصادی از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شد و تحلیل پارامتر ها با استفاده از مدل لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که شاخص طبیعی بودن نسبت به شاخص های دیگر از لحاظ بیان وضعیت سیمای سرزمین رتبه بالاتری را دارد و افراد حفظ سیمای طبیعی را نسبت به کاربری های دیگر ترجیح می دهند و همچنین حاضر به پرداخت ماهیانه82/21054 ریال برای حفظ سیمای سرزمین طبیعی می باشند. در نهایت ارزش کل سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه 952/24 میلیارد ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها